MULTITHERM P, M – chyby pri realizácii

MULTITHERM P, M – chyby pri realizácii

Spoločnosť SIROŇ plus s.r.o. bola založená 31. 5. 1996 a od tej doby úspešne pôsobí v oblasti stavebníctva, hlavne so zameraním na realizáciu zatepľovania bytových domov. Z ponuky výrobcov zatepľovacích systémov etablovaných na slovenskom trhu si po určitom čase a skúškach vybrala zatepľovací systém MULTITHERM P / polystyrén EPS a XPS / a MULTITHERM M / minerálnovláknité dosky a lamely / od výrobcu spoločnosti BASF The Chemical Company, ktorý spĺňa nami požadované vysoké kritériá kvality. SIROŇ plus s.r.o. vlastní licenciu TSÚS, ktorá oprávňuje pre realizáciu zatepľovania bytových domov. V roku 2006 naša spoločnosť zrealizovala zateplenie uvedenými systémami cca 50-tisíc m2. Ďalej spoločnosť SIROŇ plus s.r.o. je jednou z najväčších požičovní fasádneho lešenia a preto má skúsenosti nie len s vlastnou realizáciou zateplenia, ale aj realizáciami iných firiem. Preto by som chcel poukázať na niektoré chyby pri realizácii zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom. Z profesionálneho hľadiska nebudem uvádzať spoločnosti, ani bytové domy, na ktorých sa dané chyby nachádzajú.

CHYBY PRI REALIZÁCII
Jeden z najväčších problémov v procese zatepľovania je, že mnohí vlastníci rodinných, bytových aj nebytových domov, ako aj správcovia budov si myslia, že zatepľovanie je jednoduchá technológia, že nepotrebujú projektovú dokumentáciu a dokáže to zrealizovať skupina živnostníkov, alebo narýchlo vzniknutých firmičiek, ktoré väčšinou používajú nakombinované komponenty z rôznych zatepľovacích systémov s cieľom ušetriť a získať zákazku ( byť úspešný v súťaži). To je tá najhoršia varianta, ktorú rozumný majiteľ domu, alebo správca budov nesmie pripustiť už pri výbere realizátora. Pri výbere projektanta musí dbať, aby projekt nevyhotovil od projekčného stola bez obhliadky budovy. Projektová dokumentácia je dokladom určujúcim budúce parametre zateplenej fasády budovy, je podkladom umožňujúcim riešiť odstránenie prípadných nedorobkov a vád. Pri výbere realizátora na zateplenie budovy je dôležité, aby realizačná firma mala:

 • v predmete svojej činnosti oprávnenie vykonávať zatepľovacie práce
 • so zatepľovaním skúsenosti – požadovať referencie podobných stavieb aspoň 2 až 3 roky dozadu
 • licenciu TASUS – u na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov, kde v prílohe licencie je zoznam komponentov podľa technického osvedčenia, ktoré sa môžu používať v danom zatepľovacom systéme a tým môže použité komponenty ľahko preveriť ktorýkoľvek vlastník bytového domu, alebo kontrolný orgán
 • zoznam zaškolených pracovníkov pre príslušný použitý technologický systém
 • technické a strojné vybavenie
 • finančné a ekonomické postavenie uchádzača
 • potvrdenie o poistení náhrady škody spôsobenej realizáciou stavebného diela
 • adekvátnu lehotu výstavby a komplexnosť dodávky
 • prijateľnú cenu

Všetky tieto kritériá sú dôležité hlavne z hľadiska nemalej investície, na realizáciu ktorej si vlastníci berú desať až dvadsať ročné úvery a po záručnej lehote, ktorá vyplýva z občianskeho a obchodného zákonníka musia mať istotu, že zatepľovací systém naďalej a bez výraznejších zmien plní svoju funkciu. Najčastejšie chyby v realizácii zatepľovania KZS vyplývajú z :

 • nesprávneho skladovania tepelnej izolácie a nevhodnej manipulácie / odlomené rohy, pretlačenie/ použitia deformovaných dosiek /banánový efekt/
 • použitie nevhodného tepelnoizolačného materiálu v styku so zemnou vlhkosťou a povrchovou úpravou, napr. dekoratívnou omietkou / potreba použiť vytlačovaný extrudovaný penový polystyrén XPS /
 • aplikácie zateplenia pri nevhodných klimatických podmienkach / teploty pod +5°C a nad +20°C, za dažďa, pri intenzívnom slnečnom žiarení, vetre a mrazoch/
 • nesprávnej úrovne začiatku zatepľovacieho systému, bez prekrytia tepelného mosta styku stropu a obvodového plášťa nad nevykurovaným suterénom, alebo vstupným podlažím
 • nevhodne realizovaným začiatkom zateplenia vytvárajúci vzduchovú medzeru medzi tepelnoizolačnou vrstvou a pôvodnou konštrukciou obvodového plášťa
 • nesprávneho kladenia dosiek s nedodržaním vystriedania škár v poli a v nároží
 • zabudovania poškodených tepelnoizolačných dosiek v dôsledku čoho vznikajú medzi doskami medzery často vyplnené výstužnou maltou
 • nezatlačenie lepidla do lamiel pri zatepľovacom systéme MULTITHERM M / pri lepení lamiel treba najskôr vtlačiť lepidlo do pórov minerálnej vlny, až potom nanášať lepiacu vrstvu na lamelu/
 • aplikovaním výstužnej malty na jeden krát u MULTITHERM-u M / musí sa výstužná malta naniesť 2x v dôsledku vyrovnania nerovnosti minerálnej dosky, resp. lamely, pretože sa nedá prebrúsiť
 • nevhodného výberu rozperných kotiev u MULTITHERM-u M / pri kotvení tepelnej izolácie z minerálnej vlny, musia byť rozperné kotvy s oceľovým tŕňom
 • nevhodné založenie výstužnej mriežky / založenie mriežky bez prekrývania, začiatok zateplenia bez založenia výstužnej mriežky, rovnako v bočnom ukončení /
 • nezateplenia ostenia a nadpražia otvorov
 • nedostatočného počtu rozperných kotiev, prípadne uplatnenia nevhodných kotiev / použitie rozperných kotiev s hladkou hlavou bez otvorov, použitie krátkych kotiev s nedostatočnou kotevnou dĺžkou /
 • neprebrúsenie tepelnej izolácie u MULTITHERM P / vidieť opticky naukladané platne tepelnej izolácie/
 • kotvenie rozperných kotiev tepelnej izolácie v čase, keď lepiaca malta ešte nie je vytvrdnutá / vzniká banánový efekt jednotlivých platní /
 • nesprávneho zatlačenia výstužnej mriežky do výstužnej malty / mriežka nemá byť po dokončení výstužnej vrstvy viditeľná, ale sa nemá ani dotýkať povrchu tepelnej izolácie
 • nedostatočné prekrývanie výstužnej mriežky po ploche obvodového plášťa vo vodorovnom a zvislom smere / min. 100 mm / a v exponovaných miestach – v nároží minimálne 150 mm / vznik trhlín /
 • neuplatnenia prídavného vystuženia v kútoch otvorov / mriežka pod 45° šírky 150/300mm/
 • nedostatočného vystuženia v mechanicky namáhaných miestach / potreba uplatnenia 2x výstužnej mriežky/
 • nedodržania technologických prestávok / možnosť vzniku oddelenia jednotlivých vrstiev a následné trhliny a odpadnutie/
 • nerovnomerné roztieranie mált
 • vytváranie výstužnej vrstvy väčších hrúbok ako je požadované / viac ako 2 až 3 mm/ spôsobujúcich vznik trhlín v dôsledku objemových zmien
 • zanedbanie oddilatovania zateplených stavebných konštrukcií od nezateplených, zanedbanie kopírovania dilatácie pôvodnej stavebnej konštrukcie resp. budovy,
 • nevhodného alebo nedostatočného vyspravenia odhalenej výstuže alebo kovových častí / napr. kotvenie zábradlí / pred vytváraním zatepľovacieho systému alebo iba výstužnej a povrchovej vrstvy zatepľovacieho systému
 • zanedbania vyspravenia stykov zateplených a nezateplených stavebných konštrukcií proti zatekaniu dažďovej vody / napr. styk balkónovej dosky a obvodového plášťa/
 • zanedbania vyspravenia alebo výmeny nášľapnej vrstvy / aj hydroizolačnej vrstvy / balkónov a lódžií /, ktorá takto umožňuje distribúciu vody do obvodového plášťa / zateplenia /
 • nesprávneho oplechovania markíz a iných horizontálnych konštrukcií tak, že dochádza k distribúcii vody do zatepľovacieho systému / horizontálne oplechovanie zatiahnuté do vrstvy tepelnej izolácie alebo je na mieste styku zateplenia a horizontálnej vystupujúcej konštrukcie vynechaná tepelná izolácia a je vytvorený tepelný most/.

Na obrázkoch sú uvedené niektoré chyby v zhotovovaní kontaktného zatepľovacieho systému s prejavmi porúch. Uvedené príklady poukazujú na zoskupenie nesprávnych riešení zatepľovacími firmami, ktoré by sa u renomovaných zatepľovacích spoločností nemali vyskytovať.